Δομές Ειδικής Εκπαίδευσης

 

 • Φοίτηση μαθητών με αναπηρία και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών σε σχολική τάξη γενικού σχολείου – παράλληλη στήριξη, συνεκπαίδευση

 

Δικαίωμα φοίτησης σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου (μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες), υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης σε συνεργασία κατά περίπτωση με τα ΚΕΣΥ

– Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη- συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

-Σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη βάση της γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ

-Σε ειδικά οργανωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης με δύο (2) διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων:

-Κοινό πρόγραμμα με πρόταση του οικείου ΚΕΣΥ για τους μαθητές ηπιότερης μορφής ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (για κάθε μαθητή δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως).

-Εξειδικευμένο ομαδικό ή εξατομικευμένο πρόγραμμα διευρυμένου ωραρίου, που καθορίζεται με πρόταση του οικείου ΚΕΣΥ, για τους μαθητές με σοβαρότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες δεν καλύπτονται από αντίστοιχες αυτοτελείς σχολικές μονάδες

 

Φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη στα σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος ή στα τμήματα ένταξης (ΤΕ)

Η εκπαίδευση των μαθητών αυτών παρέχεται:

α) Σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ.

β) Σε σχολεία ή τμήματα που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως παραρτήματα άλλων σχολείων σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ιδρύματα αγωγής ανηλίκων, ιδρύματα χρονίως πασχόντων ή Υπηρεσίες εκπαίδευσης και αποκατάστασης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, εφόσον σε αυτά διαβιούν άτομα σχολικής ηλικίας με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

γ) Με διδασκαλία στο σπίτι, όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, για σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και φοίτηση των μαθητών στο σχολείο.

 

Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

Μαθητές απόφοιτοι δημοτικού σχολείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εγγράφονται απευθείας στην Α΄ τάξη του γυμνασίου ΕΑΕ, ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕΣΥ.

 • Τα γυμνάσια ΕΑΕ για μαθητές μέχρι το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας τους. Τα γυμνάσια ΕΑΕ περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄.

Μαθητές απόφοιτοι γυμνασίου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην A΄ τάξη του λυκείου ΕΑΕ, ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕΣΥ.

 • Τα λύκεια ΕΑΕ για μαθητές μέχρι το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους. Τα λύκεια ΕΑΕ, περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις Α΄ , Β΄ και Γ΄.

 

ΔΟΜΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΙΑΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΝΕΕΓΥΛ)

 

Σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια  (ΕΕΓ) στα οποία εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι:

 • Δημοτικού σχολείου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, η φοίτηση διαρκεί 5 έτη. Εφαρμόζεται πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της 9χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 • Είναι ισότιμα με τα Ειδικά Γυμνάσια, χορηγούν στο πέρας της Δ ́ τάξης τίτλο Απολυτηρίου Γυμνασίου (άρθρ.28 Ν. 4186/2013) και στην Ε ́ τάξη πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 2β.
 • Όταν ο μαθητής ολοκληρώσει τη φοίτησή του, εγγράφεται στη Β΄ τάξη του Ειδικού Επαγγελματικό Λυκείου στην αντίστοιχη Ειδικότητα.

Σε περίπτωση που ο μαθητής επιθυμεί να φοιτήσει σε διαφορετική ειδικότητα , ενώ έχει ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, θα εγγραφεί στην Α΄ τάξη του Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου.

 

Σε Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΕΛ) στα οποία εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι:

 • Επαγγελματικού Γυμνασίου και των Ειδικών και Γενικών Γυμνασίων και Λυκείων.
 • Στα λύκεια αυτά η φοίτηση διαρκεί τέσσερα έτη κατ’ αντιστοιχία με το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο.
 • Στα ΕΕΛ χορηγείται στους αποφοίτους τίτλος απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 3

 

ΔΟΜΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)

 • Σε αυτά εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης καλύπτοντας την υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. η φοίτηση διαρκεί 6 χρόνια.
 • Τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι ισότιμα με τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια.
 • Στην τελευταία τάξη των ΕΕΕΕΚ θεσμοθετείται πρακτική άσκηση διάρκειας 2 τουλάχιστον τριμήνων, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και σε συνάφεια με την κύρια ειδικότητα του μαθητή.
 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Στ’ τάξης συμπληρώνεται από μαθήματα των προηγούμενων τάξεων, ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.
 • Η ΣΤ’ τάξη λειτουργεί ως τάξη τεχνικής/επαγγελματικής εξειδίκευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των μαθητών και την εξοικείωσή τους σε πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρακτική άσκηση των μαθητών, τότε γίνεται με την υποστήριξη του σχολικού συνεταιρισμού.

Φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – εκπαίδευση κωφών, τυφλών και μαθητών με αυτισμό

 Θέματα κωφών, τυφλών:

Ως πρώτη γλώσσα των κωφών και βαρήκοων μαθητών αναγνωρίζεται η Ελληνική Νοηματική γλώσσα και ως δεύτερη γλώσσα τους η Νέα Ελληνική, η οποία εκφέρεται με τη γραπτή της μορφή, ενώ η προφορική της αντίληψη και έκφραση αποτελεί πρόσθετη κοινωνική επιλογή των κωφών μαθητών.

Η Ελληνική Νοηματική και η Νέα Ελληνική γλώσσα αναγνωρίζονται ως ισότιμες μεταξύ τους, οπότε και η γλωσσική παιδαγωγική προσέγγιση είναι η δίγλωσση εκπαίδευση.

Τυφλοί μαθητές μέσω γραφή και ανάγνωση συστήματος BRAILLE

Θέματα μαθητών με αυτισμό: Οι αυτιστικοί μαθητές υψηλής λειτουργικότητας (σύνδρομο Asberger) μπορούν να φοιτούν στις σχολικές τάξεις του Γενικού Σχολείου υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης και κατά περίπτωση, με βάση τη γνωμάτευση του οικείου ΚΕΣΥ, με παράλληλη στήριξη

Οι αυτιστικοί μαθητές μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας μπορούν να φοιτούν στα Τμήματα Ένταξης των Γενικών Σχολείων και να παρακολουθούν κοινό και εξειδικευμένο αναλυτικό πρόγραμμα με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, ενώ

στις σοβαρότερες των περιπτώσεων μπορούν να φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση τον αυτισμό

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΕΓΥΛ

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΗρακλείουΑνθηρού, Άγιος Ιωάννης Χωστός Τηλ. fax.: 2810232117e-mail:mail@epal-eid-agogis-irak.ira.sch.gr

 

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ηρακλείου διαθέτει 5 Ειδικότητες σε 2 διαφορετικούς τομείς:

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(Β ́, Γ ́τάξη Λυκείου)

1.Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Δ ́ τάξη Λυκείου)

2.Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ (Δ ́ τάξη Λυκείου)

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ( Β ́, Γ ́ τάξη Λυκείου)

1.Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών (Δ ́ τάξη Λυκείου)

2.Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής (Δ ́ τάξη Λυκείου)

3.Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Δ ́ τάξη Λυκείου)

Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ) και να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους. Επίσης, μπορούν με το Απολυτήριό τους να εγγραφούν σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ της επιλογής τους.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΕΕΕΚ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ηρακλείου Ανθηρού, Άγιος Ιωάννης Χωστός

Τηλ.: 2810360436Fax.: 2810260963e-mail: mail@eeeek.ira.sch.gr

 

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ηρακλείου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

-Μαγειρικής

-Ζαχαροπλαστικής

-Κηπουρικής Αγγειοπλαστικής

 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Τυμπακίου Τυμπάκι Τηλ.: 2892051103 Fax.: 2892052203 e-mail:mail@eeeek-tympak.ira.sch.gr

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Τυμπακίου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

-Μαγειρικής

-Ζαχαροπλαστικής

-Κηπουρικής Αγγειοπλαστική

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΟΜΗΣ ΕΑΕ (ΕΙΔ. ΔΗΜ. – Τ.Ε.)
 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τ.Ε.
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Κωφών- Βαρυκόων) Τ.Ε.
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τ.Ε.
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (τυφλών- αμβλύοπων) Τ.Ε.
9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τ.Ε.
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τ.Ε.
13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ Τ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ Τ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΙΡΩΝ Τ.Ε.
6ο  ΕΠΑ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τ.Ε.

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΟΜΗΣ ΕΑΕ (ΕΙΔ. ΔΗΜ. – Τ.Ε.)
ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ειδικό ΓΥΜ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Κωφών- Βαρυκόων)  
8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (τυφλών- αμβλύοπων)  
ΕΕΕΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ειδικό
ΕΕΕΕΚ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Ειδικό
ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ειδικό

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΛ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ
Αισθητικής Τέχνης
Κομμωτικής Τέχνης

 

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Τεχνικός Οχημάτων

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ
Βοηθός Νοσηλευτή
Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

 

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ
Βοηθός Νοσηλευτή
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

 

4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Τεχνικός Οχημάτων

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ
Βοηθός Νοσηλευτή
Βοηθός Φαρμακείου
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθός Φυσικοθεραπείας

 

5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Γραφικών Τεχνών
Σχεδιασμού – Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

 

6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Τεχνικός Οχημάτων
Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΕΠΑΛ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ
Βοηθός Νοσηλευτή

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΟΙΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τεχνικός Οχημάτων
Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ
Βοηθός Νοσηλευτή

ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 

 

 

Αικατερίνη Σπυριδάκη

Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

ΚΕΣΥ Ηρακλείου

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο