Επιλογή Κατεύθυνσης στη Γ΄ Λυκείου

Μία από τις πρώτες σημαντικές αποφάσεις για την εκπαίδευση και σταδιοδρομία του μαθητή αποτελεί η επιλογή της κατεύθυνσης στην Β΄ και Γ΄ Λυκείου.

Η σωστή επιλογή κατεύθυνσης/ ομάδας προσανατολισμού  από τον μαθητή στο ΓΕΛ στηρίζεται στην αναγνώριση των ενδιαφερόντων και ικανοτήτων του και τη σωστή αντιστοιχία τους με τα προσφερόμενα πεδία στη Γ΄ τάξη κυρίως του Λυκείου.

*Η απόφαση για επιλογή κατεύθυνσης να μην στηρίζεται αποκλειστικά στις βαθμολογικές επιδόσεις.

  • Οι ομάδες Προσανατολισμού;

Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού επιτρέπει την πρόσβαση σε 1 ΜΟΝΟ συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο κατόπιν συμμετοχής σε εξετάσεις που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν αποκλειστικά από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.

Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμούς, ως εξής:

α) Ανθρωπιστικών Σπουδών.

β) Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας.

γ) Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Επομένως, η πρόσβαση σε συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο γίνεται ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού που έχει επιλέξει ο κάθε υποψήφιος/α.

  • Ποια είναι τα Επιστημονικά Πεδία;

Οι Σχολές, τα Τμήματα και οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και  Λιμενοφυλάκων κατατάσσονται σε τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Πότε ξεκινάει και ποιους μαθητές αφορά η Τράπεζα Θεμάτων

η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας τίθεται σε ισχύ για κάθε τύπο Λυκείου

από το νέο σχολικό έτος 2020-2021για την Α′ τάξη

από το σχολικό έτος 2021-2022 για τη Β′ τάξη και

από το σχολικό έτος 2022- 2023 για τη Γ′ τάξη.

Για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α′ και Β′ τάξης κάθε τύπου Λυκείου και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ′ τάξης κάθε τύπου Λυκείου, τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) με τυχαία επιλογή από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας  (Τ.Θ.Δ.Δ.) και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

  • Διάρθρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Γενικού Λυκείου και εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου

Α′ Τάξη ΓΕΛ

Η Α′ Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων γενικής παιδείας τριάντα πέντε (35) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για τα ημερησία λύκεια και είκοσι πέντε (25) συνολικά διδακτικών ωρών για τα εσπερινά λύκεια.».

Β′ Τάξη ΓΕΛ

Στη Β′ Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας τριάντα (30) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για κάθε ομάδα.

Β′ Τάξη Εσπερινού ΓΕΛ

Στη Β′ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας είκοσι (20) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για κάθε ομάδα.

*Οι μαθητές, εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας, παρακολουθούν υποχρεωτικά και τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που επιλέγουν.

 Γ΄ ΓΕΛ

Στη Γ’ Τάξη Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού τριάντα δύο (32) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για τα ημερήσια λύκεια και είκοσι πέντε (25) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για τα εσπερινά λύκεια. Τα μαθήματα προσανατολισμού χωρίζονται σε τρεις (3) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, ως εξής:

α) Ανθρωπιστικών Σπουδών.

β) Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγειάς.

γ) Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

*Οι μαθητές, εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας, παρακολουθούν υποχρεωτικά και τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που επιλέγουν. Ειδικά οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας επιλέγουν και παρακολουθούν υποχρεωτικά είτε το μάθημα των Μαθηματικών είτε το μάθημα της Βιολογίας.

  • Τι είναι το «κόντρα μάθημα» και πότε εισάγεται στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου;

Από φέτος (2020-2021) εισάγεται στη Γ΄ ΓΕΛ το «κόντρα μάθημα».

Οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα παρακολουθούν υποχρεωτικά και θα εξεταστούν σε ενδοσχολικό επίπεδο  στα Μαθηματικά και οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στο μάθημα της Ιστορίας.

  • Επανέρχονται οι συντελεστές βαρύτητας στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα

Η Υπουργός τόνισε ότι οι συντελεστές βαρύτητας στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα επανέρχονται στον υπολογισμό μορίων σε δύο μαθήματα με στόχο να αποφευχθούν τα κακώς κείμενα της απαλοιφής τους και να ευθυγραμμιστούν οι εξετάσεις με το ειδικότερο αντικείμενο κάθε πανεπιστημιακού τμήματος. Ωστόσο δεν υπάρχει ακόμη υπουργική απόφαση.

  • Πότε τα Λατινικά θα εισαχθούν ως πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα; Σε ποια ύλη θα εξετάζονται οι μαθητές;

Από το 2021-2022 οι υποψήφιοι των Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο σε Λατινικά αντί της Κοινωνιολογίας. Τα Λατινικά εισάγονται στο πρόγραμμα σπουδών από τη φετινή Β΄ Λυκείου με το παλιό βιβλίο (τεύχος Α΄) και ύλη που αναμένεται να ανακοινωθεί.

  • Υπολογισμός βαθμολογίας

α) λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου Επιστημονικού Πεδίου. Για τον προσδιορισμού του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας που προβλέπονται για το αντίστοιχο Επιστημονικό Πεδίο. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη λήξη έκαστου σχολικού έτους και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους, ορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας σε δύο (2) μαθήματα ανά Επιστημονικό Πεδίο.

 

  • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ενδεικτικά σχολές ανά επιστημονικό πεδίο

1ο Πεδίο  Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Σπουδών: 

Τμήματα Φιλολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας, Νομικής, Ξενόγλωσσα τμήματα, Κοινωνιολογίας, Πολιτικής Επιστήμης, Κοινωνικής Πολιτικής, Ψυχολογίας, Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, Στρ. Νομική και Ψυχολογία, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Λιμενικό, Τουριστικές Σχολές, Κοινωνικής Εργασίας, Παιδαγωγικά, ΤΕΦΑΑ, Μουσικών Σπουδών, Προσχολικής Αγωγής κ.α

ΟΧΙ ΑΕΝ

 

2Ο Πεδίο Θετικών – Τεχνολογικών Σπουδών:

Τμήματα: Αρχιτεκτονικής, Φυσικής, Βιολογίας, Χημείας, Μαθηματικό, Γεωπονικής, Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΣΠΑΙΤΕ, Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές, ΑΕΝ, Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Λιμενικό, Γεωπόνων, Προσχολικής Αγωγής, Παιδαγωγικά, ΤΕΦΑΑ, Μουσικών Σπουδών κ.α

 

3ο Πεδιο Σπουδές Υγείας & Ζωής

Τμήματα: Ιατρικής, Οδοντιατρικής, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, Νοσηλευτικής, Γεωπονικής, Βιολογίας, Χημείας, Φαρμακευτικής, Φυσικοθεραπείας, Διατροφής Διαιτολογίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Αισθητικής, Γεωπόνων, Παιδαγωγικά, ΤΕΦΑΑ, Μουσικών Σπουδών, Προσχολικής Αγωγής,  κ.α

Προστίθεται

ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ Σ.Π.Α,. ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Σ.Π.Α, ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ .ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

ΟΧΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ, ΑΕΝ

4ο Πεδίο Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής

Τμήματα: Λογιστικής, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών, Ναυτιλιακών Σπουδών, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΣΑΣ, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ΑΕΝ,  ΛΙΜΕΝΙΚΌ, Τουριστικές Σχολές, Προσχολικής Αγωγής, Παιδαγωγικά, ΤΕΦΑΑ, Μουσικών Σπουδών κ.α

 

*Στο εδάφιο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»

Προστίθεται ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε

*Εξέταση σε ειδικά μαθήματα εντάχθηκε το τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

ΚΕΣΥ Ηρακλείου

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο