Τι είναι οι Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού;

Οι εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό που υπηρετούν στα Κ.Ε.Σ.Υ. είναι υπεύθυνοι για την εκπλήρωση των στόχων των Κ.Ε.Σ.Υ. σχετικά με την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Οι εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό που υπηρετούν στα Κ.Ε.Σ.Υ. είναι υπεύθυνοι για την εκπλήρωση των στόχων των Κ.Ε.Σ.Υ. σχετικά με την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, όπως προβλέπονται στην υποπερ. ββ της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4547/2018. 2.

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό που υπηρετούν στα Κ.Ε.Σ.Υ. είναι υπεύθυνοι για θέματα που αφορούν:

 • α) Την ομαλή μετάβαση των μαθητών/τριών στην ενήλικη ζωή και για την υποστήριξη αυτών για τη διαμόρφωση της εργασιακής τους ταυτότητας
 • β) Την οργάνωση και εποπτεία των προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας της περίπτ. γ, σε συνεργασία με άλλα μέλη του προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ. και τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων.
 • γ) Την εισήγηση προς το Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ. για την έγκριση των προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας, τα οποία υποβάλλονται από τις σχολικές μονάδες.
 • δ) Την οργάνωση και υλοποίηση επισκέψεων στις σχολικές μονάδες περιοχής ευθύνης του Κ.Ε.Σ.Υ., με σκοπό:
  • i) Την ενημέρωση της κοινότητας των μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, και γονέων σχετικά με ζητήματα που αφορούν στα συστήματα εκπαίδευσης και στις εκάστοτε μεταβολές τους, στις διαδικασίες μετάβασης στη μεταλυκειακή και τριτοβάθμια εκπαίδευση, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μετα-λυκειακών και τριτοβάθμιων σχολών, στις τάσεις και τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας και στις απαιτούμενες δεξιότητες ζωής.
  • ii) Την ευαισθητοποίηση της κοινότητας των μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, γονέων σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην αναγκαιότητα της έγκαιρης και έγκυρης διερεύνησης και πληροφόρησης σχετικά με τις εκπαιδευτικές και εργασιακές επιλογές, στη χρησιμότητα 66146 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 5614/13.12.2018 της συμβουλευτικής υποστήριξης των μαθητών/τριών πριν από τη διαδικασία και κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης και στη χρησιμότητα της ανάπτυξης δεξιότητας αυτοπληροφόρησης.
  • iii) Τη διερεύνηση αντιλήψεων, δυσλειτουργικών πεποιθήσεων ή προκαταλήψεων της κοινότητας των μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων σχετικά με το φύλο, την κοινωνική ή οικονομική τάξη, το έθνος, τη γλώσσα, την αναπηρία, τη θρησκεία, κ.α. και οι οποίες παρεμποδίζουν μια ικανοποιητική για το άτομο εκπαιδευτική και εργασιακή επιλογή.
  • iv) Την καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στην αλλαγή.
  • v) Την εμψύχωση βιωματικών εργαστηρίων με τη συμμετοχή μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, γονέων με γενικές αλλά και ειδικές θεματικές που αφορούν στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στα ιδιαίτερα ζητήματα των σχολείων.
 • ε) Τη διοργάνωση και υλοποίηση, στην τοπική κοινότητα, ενημερωτικών συναντήσεων και επιμορφωτικών ημερίδων με γενικές και ειδικές θεματικές που αφορούν στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στα ιδιαίτερα ζητήματα των περιοχών των σχολείων.
 • στ) Τη διοργάνωση και υλοποίηση επισκέψεων σε χώρους εργασίας και τη γνωριμία με παλιά και νέα επαγγέλματα, σε συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων, τους φορείς της τοπικής κοινωνίας (Δήμους, Επιμελητήρια, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, φορείς σχετικούς με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, επαγγελματικούς συλλόγους).
 • ζ) Τη διοργάνωση και υλοποίηση επισκέψεων σε Α.Ε.Ι.
 • η) Τη διοργάνωση και υλοποίηση επισκέψεων επαγγελματιών και εκπροσώπων επαγγελμάτων στις σχολικές μονάδες, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων.
 • θ) Την υλοποίηση ατομικών υποστηρικτικών συνεδριών σε μαθητές/τριες Β΄ και Γ΄ Λυκείου με στόχο:
  • i) τη διερεύνηση επιθυμιών, προσδοκιών, συναισθημάτων, πεποιθήσεων, δυσκολιών, ιδιαίτερων ικανοτήτων και δεξιοτήτων που καθορίζουν τον τρόπο και την επιλογή επαγγέλματος,
  • ii) τη διευκόλυνση για την αντιμετώπιση εσωτερικών ή εξωτερικών εμποδίων, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες, να ικανοποιηθούν οι επιθυμίες και να δομηθεί ένα κατάλληλο σχέδιο δράσης προκειμένου οι μαθητές/τριες να μεταβούν ελεύθερα, ομαλά και ικανοποιητικά στην νέα εκπαιδευτική ή/και εργασιακή ζωή,
  • iii) την ενίσχυση ζητημάτων αυτογνωσίας και αυτοαποτελεσματικότητας και
  • iv) τη συνδρομή στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίου/ίας για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο